DRET IMMOBILLIARI I DE LA CONSTRUCCIÓ

Som experts en dret immobiliari i de la construcció amb lo que li podem gestionar casos de:

 • Compravendes, arrendaments urbans i rústics, permutes, donacions, dret d’usdefruit,
 • immatriculació de finques al Registre de la Propietat, redempció de censos.
 • Accions judicials per incompliment de contracte.
 • Servitud en finques urbanes i rústiques. Accions negatòries d’existència de servidumbre.
 • Accions judicials de desnonament, cobrament de rendes impagades, extinció per transcurs • del termini, pròrrogues forçoses i extinció per causa de necessitat per a familiars.
 • Divisió horitzontal de finques i escriptures d’hora nova.
 • Gestió del Sòl: Des que un terreny és agrícola fins que s’hi pot edificar a sobre. Gestió de les obligacions derivades de l’explotació de terrenys i immobles.
 • Juntes de compensació. Entitats de Conservació i Col·laboració. Qualificació i Requalificació del sòl.
 • Dret de la Construcció: podem resoldre tota la problemàtica davant de la que es troba el
 • Constructor-Promotor, o qualsevol Agent sigui particular o entitat, en el moment de fer valdre els seus drets edificadors.
 • Reparcel·lacions.
 • Estudis de viabilitat de desenvolupament de zones urbanitzables.
 • Llicències de segregació.
 • Assessorament específic per a empreses d’intermediació immobiliària.
 • Compravendes, arrendaments urbans i rústics, permutes, donacions, dret d’usdefruit, • immatriculació de finques al Registre de la
 • Propietat, redempció de censos.
 • Accions judicials per incompliment de contracte.
 • Servitud en finques urbanes i rústiques. Accions negatòries d’existència de servidumbre.
 • Accions judicials de desnonament, cobrament de rendes impagades, extinció per transcurs • del termini, pròrrogues forçoses i extinció per causa de necessitat per a familiars.
 • Divisió horitzontal de finques i escriptures d’hora nova.

DEMANA-N'S INFORMACIÓ

Consult with our experienced team for complete solutions to your legal issues.

PROTECCIÓ DE DADES: De conformitat amb les normatives de protecció de dades us facilitem la següent informació del tractament: Responsable: Prat Canela-Gallart Advocats. Finalitat del tractament: Mantenir una relació professional i tramesa de comunicacions de serveis. Drets que hi assisteixen: accés, rectificació, portabilitat, supressió limitació i oposició. Més informació del tractament a la Política de privadesa.
Traduir »