Reclamació de deutes

Reclamació de deutes, reclamació de factures impagades, xecs bancaris, lletres, pagarés i d’altres reclamacions de quantitat contra el deutor fins el seu cobrament.

L’entrada en vigor de la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova Oficina judicial ha suposat l’elevació de les quanties dels respectius procediments existents. Així, el judici verbal, ha ampliat el seu tram de quantia fins als 6000€.

D’aquesta manera, la nova normativa augmenta la quantia màxima que es pot reclamar a través del procés verbal de 3000 a 6000€; procés que es diferencia de l’ordinari perquè es tracta d’un procés més abreujat i econòmic; d’altra banda, també es modifica la quantia a reclamar en el procés monitori. Aquesta és una de les modificacions més importants de la llei, ja que amb aquest canvi el límit de l’import a reclamar a través d’un procés monitori passa dels 30.000€ als 250.000€ que ha establert aquesta llei.

La gestió de les reclamacions inclouen un requeriment previ, la negociació amb el deutor, si s’escau, i en darrer cas, la interposició de la corresponent demanda judicial.

Demana-n's informació

Les nostres oficines

Tarragona

Carrer Higini Anglés, 1 8-b

43001 Tarragona

977 21 34 91 / 687 93 31 45

Reus

Pl. Pastoreta, 2, 1-2

43202 Reus

977 33 24 10 / 609 22 22 30