Dret immobilliari i de la construcció

Som experts en dret immobiliari i de la construcció amb lo que li podem gestionar casos de

Compravendes, arrendaments urbans i rústics, permutes, donacions, dret d’usdefruit,

immatriculació de finques al Registre de la Propietat, redempció de censos.

Accions judicials per incompliment de contracte.

Servitud en finques urbanes i rústiques. Accions negatòries d’existència de servidumbre.

Accions judicials de desnonament, cobrament de rendes impagades, extinció per transcurs • del termini, pròrrogues forçoses i extinció per causa de necessitat per a familiars.

Divisió horitzontal de finques i escriptures d’hora nova.

Gestió del Sòl: Des que un terreny és agrícola fins que s’hi pot edificar a sobre. Gestió de les obligacions derivades de l’explotació de terrenys i immobles.

Juntes de compensació. Entitats de Conservació i Col·laboració. Qualificació i Requalificació del sòl.

Dret de la Construcció: podem resoldre tota la problemàtica davant de la que es troba el

Constructor-Promotor, o qualsevol Agent sigui particular o entitat, en el moment de fer valdre els seus drets edificadors.

Reparcel·lacions.

Estudis de viabilitat de desenvolupament de zones urbanitzables.

Llicències de segregació.

Assessorament específic per a empreses d’intermediació immobiliària.

Compravendes, arrendaments urbans i rústics, permutes, donacions, dret d’usdefruit, • immatriculació de finques al Registre de la

Propietat, redempció de censos.

Accions judicials per incompliment de contracte.

Servitud en finques urbanes i rústiques. Accions negatòries d’existència de servidumbre.

Accions judicials de desnonament, cobrament de rendes impagades, extinció per transcurs • del termini, pròrrogues forçoses i extinció per causa de necessitat per a familiars.

Divisió horitzontal de finques i escriptures d’hora nova.

Demana-n's informació

Les nostres oficines

Tarragona

Carrer Higini Anglés, 1 8-b

43001 Tarragona

977 21 34 91 / 687 93 31 45

Reus

Pl. Pastoreta, 2, 1-2

43202 Reus

977 33 24 10 / 609 22 22 30