Desnonaments i arrendaments

Aconseguir una adient gestió del patrimoni immobiliari és bàsic. Des del nostre despatx podem gestionar-li la tramitació, redacció i seguiment d’un contracte d’arrendament o bé igualment procedir a tramitar un desnonament per manca de pagament o altres causes. Som experts en els casos de desnonamets i arrendaments.

Desnonaments

 • Tramitació del procés de desnonament íntegre.•
 • Reclamació extrajudicial inicial per intentar que l’arrendatari aboni els deutes o bé evitar el • judici.
 • Notificacions extrajudicials seguint les obligacions legals.•
 • Interposició de les demandes de desnonament per manca de pagament.•
 • Interposició de demandes de desnonament per altres causes (finalització de termini, obres no • consentides, subarrendaments, etc).
 • Reclamacions de pròrrogues forçoses.•
 • Seguiment del procediment de desnonament fins a l’entrega de la vivenda, local o immoble.•
 • Reclamació de les quantitats impagades conjuntament amb el procediment.•
 • Tramitació de desnonaments per precari (ocupants de vivenda, etc).•

Arrendaments

 • Redacció de contractes d’arrendaments urbans i/o rústics.•
 • Redacció de contractes d’arrendament de locals de negoci.•
 • Redaccions de contractes de traspàs d’activitats.•
 • Actuació de revisió i assessorament sobre arrendaments ja constituits.
 • Etc.

Demana-n's informació

Les nostres oficines

Tarragona

Carrer Higini Anglés, 1 8-b

43001 Tarragona

977 21 34 91 / 687 93 31 45

Reus

Pl. Pastoreta, 2, 1-2

43202 Reus

977 33 24 10 / 609 22 22 30